Regulamin Sklepu Internetowego Uwalls.pl

§ 1: Postanowienia ogólne

 1. Sklep Uwalls.pl
 2. Regulamin określa warunki i zasady korzystania ze Sklepu Internetowego Uwalls.pl, a także zakres odpowiedzialności.
 3. Korzystając z usług Sklepu Internetowego Uwalls.pl użytkownik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem,
  a także akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
 4. Wszelkie stosunki wynikające z umowy pomiędzy Uwalls.pl a klientami podlegają ogólnym warunkom handlowym.
  Ewentualne odstępstwa rozpatrywane są wyłącznie wtedy, jeżeli zostały uprzednio potwierdzone między Uwalls.pl
  oraz klientem w formie pisemnej lub zostały wyraźnie określone w niniejszych ogólnych warunkach handlowych.
 5. Klient zobowiązuje się do podania w formularzu zamówienia pełnych oraz zgodnych z prawdą danych.
  Podanie fałszywych danych skutkować będzie poniesieniem przez Klienta odpowiedzialności za wynikłe z tego faktu szkody.
 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie,
  w szczególności do składania oświadczeń woli w formie elektronicznej, stosowane są przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 2: Zawarcie umowy

 1. Przedstawione przez Uwalls.pl w internecie lub innych mediach obrazy oraz wszelkie inne produkty nie są ofertą handlową w rozumieniu art.534 Kodeksu Cywilnego,
  a jedynie zaproszeniem klienta do obejrzenia oferty kupna. Oferty kupna można składać poprzez przygotowane przez Uwalls.pl formularze zamówień online.
 2. Złożone zamówienie przez Klienta stanowi zawarcie umowy kupna-sprzedaży i odbywa się w oparciu o obowiązujący Regulamin.
  Każdy zamówiony produkt musi zostać skonfigurowany przez Klienta według jego życzeń.
  Należy zapoznać się ze wszystkimi możliwościami konfiguracji i wziąć pod uwagę cenę całkowitą.
  Wszystkie ceny podane są zawsze z podatkiem i bez kosztów wysyłki.
 3. Oferowane artykuły to jedynie motywy wzorcowe. Klient nie otrzymuje oryginalnego obrazu,
  a jedynie zgodną z motywem kopię przygotowaną na wybranym materiale i według wybranej techniki.
 4. Po złożeniu zamówienia do Klienta zostaje wysłana wiadomość e-mail z podsumowaniem jego zakupów.
  Za początek terminu realizacji zamówienia przyjmuje się następny dzień roboczy po dniu, w którym płatność została zaakceptowana lub zaksięgowana.
 5. Uwalls.pl zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania usługi i realizacji zamówienia, jeśli produkty zawierać będą treści sprzeczne z prawem,
  dobrymi obyczajami bądź zasadami współżycia społecznego.
  Sklep zastrzega sobie również możliwość dokonywania zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie, jak również do zmian w zakresie
  wysokości kosztów dostarczenia zamówionych artykułów.

 § 3: Warunki płatności

 1. Uwalls.pl przyjmuje wyłącznie przedpłatę za zamówienie przyjęte do realizacji.
 2. Płatności za towary można dokonywać w formie przedpłaty na podany numer konta, w systemach bezpiecznych płatności PayU i PayPal, lub gotówką przy odbiorze.
 3. Płatność uznaje się za zrealizowaną po zaksięgowaniu wpłaty na koncie. 

§ 4: Warunki dostawy

 1. Zamówione produkty są wysyłane do klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej, odbiór osobisty nie jest możliwy.
 2. Każdy produkt z oferty sklepu ma określony czas realizacji zamówienia. Upływa on od momentu zaksięgowania wpłaty na konto sklepu.
  Zamówienia o różnym czasie realizacji wysyłane są po skompletowaniu całości zamówienia tj. po upływie czasu najdłuższego z podanych.
  W uzasadnionych przypadkach, sklep zastrzega sobie prawo do wysyłania każdego z produktów oddzielną przesyłką.
 3. Koszty dostawy wyliczane są dla poszczególnego zamówienia i pojawiają się w Konfiguratorze jako cena końcowa.
  Koszt dostawy naliczany jest do każdego zamówienia niezależnie od formy dostawy.
 4. W przypadku dostawy towaru nie odpowiadającej ustaleniom umowy powstałym z naszej winy,
  klient zobowiązuje się do udzielenia nam dodatkowego terminu realizacji zamówienia wynoszącego 2 tygodnie.

§ 5: Uszkodzenia powstałe w trakcie transportu

 1. Kupujący powinien sprawdzić stan przesyłki w chwili jej odbioru od kuriera. W razie stwierdzenia,
  że zawartość jest uszkodzona bądź nosi ślady otwierania nie należy potwierdzać odbioru przesyłki, tylko zażądać od kuriera sporządzenia protokołu szkody.
 2. Klient zobowiązany jest jak najszybciej poinformować sklep o próbie doręczenia uszkodzonej przesyłki.

§ 6: Ograniczenie odpowiedzialności

 1. Uwalls.pl nie ponosi odpowiedzialności za brak stałego dostępu do Sklepu Internetowego i szybkość działania systemu, a także błędy techniczne i elektroniczne,
  powstałe w trakcie składania zamówienia, jeśli przyczyną ich powstania są czynniki, na które sklep nie ma wpływu.

 § 7: Prawo odstąpienia od warunków umowy

 1. Uwalls.pl jest serwisem produkcji na życzenie. Klient sam określa parametry zamówienia poprzez początkowy wybór zdjęcia, materiału,
  wymiaru wydruku aż do wyboru ewentualnych opcji wykończenia produktu. Produkcja realizowana jest więc od podstaw według zlecenia Klienta.
  Poza wyjątkami szczegółowo opisanymi w art. 8 o warunkach reklamacji Klient nie ma możliwości odstąpienia od umowy.
 2. W związku z powyższym prawo do odstąpienia od umowy w trybie art.7 ust.1 ( czyli zwrotu towaru w terminie 10 dni bez podania przyczyny ),
  definitywnie nie przysługuje w przypadku następujących umów:
 • dotyczących dostawy towarów, które zostały przygotowane i zrealizowane na specjalne zamówienie klienta, w tym fototapety, obrazy, plakaty,
  naklejki i inne produkty wykonane z galerii zdjęć Uwalls. 
 • dotyczących towarów, które zostały zamówione i będą wykorzystywane na użytek prowadzonej przez Klienta działalności gospodarczej

§ 8: Reklamacja i zwroty

 1. Podstawą reklamacji nie mogą być nieznaczne odstępstwa dostarczonego produktu od oferowanego w sklepie.
  Za nieznaczne odstępstwo uznaje się niewielkie różnice w formacie, rodzaju i jakości podłoża, co technologicznie w procesie produkcji jest nie do uniknięcia.
  Podstawą reklamacji nie mogą być także różnice w barwie rzeczywistego produktu w stosunku do koloru tego produktu, odwzorowanego przez monitor komputera.
  Sklep nie uzna również reklamacji w przypadku niewłaściwego obchodzenia się Klienta z produktem lub też jego nieumiejętnego montażu.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli produkt sprzedany ma wadę zmniejszającą jej wartość lub użyteczność,
  jeżeli produkt nie ma właściwości, o których istnieniu zapewniał Klienta sklep, albo jeżeli produkt został Klientowi wydany w stanie niekompletnym.
  W takim wypadku Klient może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na produkt nowy.
 3. Reklamacje są uznawane, jeśli Klient w przeciągu 2 tygodni od momentu dostarczenia towaru zgłosi  pisemnie e-mailem,
  faksem lub pocztą zauważalną wadę towaru czy błędną dostawę.
 4. Jeżeli Uwalls.pl dostarczy w ramach uzupełnienia realizacji dostawy produkt pozbawiony wad, może żądać od Klienta zwrotu wadliwego towaru.
 5. Po przyklejeniu fototapety na ścianie reklamacje nie będą przyjmowane i nie będą rozpatrywane. Wszelkie zastrzeżenia i uwagi należy zgłaszać niezwłocznie po rozpakowaniu i obejrzeniu towaru.

§ 9: Odstąpienie od warunków umowy przez sprzedającego

 1. Uwalls.pl zastrzega sobie prawo do odstąpienia od warunków umowy bez możliwości roszczenia odszkodowawczego ze strony
  Klienta w ciągu 7 dni od jej zawarcia w przypadku, gdy wystąpiły okoliczności niezależne od Uwalls.pl., których nie można było przewidzieć.
  Podstawą odstąpienia w wyznaczonym terminie jest także ingerencja w strukturę sklepu przez osoby trzecie, na skutek czego uległa zmianie funkcjonalność,
  parametry serwisu oraz mechanizm składania zamówień i ceny.
 2. Uwalls.pl zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji:
 • zleceń naruszających dobra osobiste osób trzecich,
 • zleceń zawierających jakąkolwiek formę przemocy, profanacji, pornografii oraz treści sprzecznych z obowiązującym prawodawstwem i ogólnie przyjętymi normami.

§ 10: Prawa autorskie

 1. Zakup produktów nie oznacza nabycia praw autorskich lub praw własności intelektualnej do zakupionych produktów.
 2. Sprzedawane przez Uwalls.pl produkty na całym świecie objęte są prawami autorskimi. Klient lub osoby trzecie nie jest upoważniony do produkcji,
  rozpowszechniania lub powielania produktów Uwalls.pl.

§ 11: Dane osobowe

 1. Składając zamówienie w sklepie internetowym klient wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zawartej umowy.
 2. Przekazane dane osobowe Klienta są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Uwalls.pl dołoży wszelkich starań,
  aby zminimalizować możliwość nieautoryzowanego dostępu do tych informacji przez osoby trzecie.
 3. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.

 § 12: Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego bądź innych uregulowań prawnych,
  odnoszących się do funkcjonowania serwisów i sklepów internetowych.
 2. Uwalls.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.