Regulamin zakupów w sklepie internetowym uwalls.pl

I. Definicje

1. Kupujący - osoba fizyczna, która nabywa towary do celów osobistych, nie związanych z działalnością gospodarczą, i zawarła ze Sprzedawcą umowę na warunkach określonych niniejszą ofertą sklepu;

2. Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.);

3. Regulamin zakupów (Regulamin) ‐ niniejszy dokument dotyczący świadczenia usług za pośrednictwem sklepu internetowego uwalls.pl

4. Sklep internetowy (sklep, Sprzedawca) - znajduje się na stronie internetowej pod adresem uwalls.pl, za pomocą którego Kupujący ma możliwość składania zamówień;

5. Produkt - produkt przedstawiony w sklepie internetowym;

6. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży towarów zgodnie z Kodeksem Cywilnym, zawarta pomiędzy KLW - Sp z o.o. a Kupującym, która realizowana jest za pomocą sklepu internetowego;

7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

8. Warunki sprzedaży towarów w trybie zdalnym - ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204., z późn. zm.);

9. Zamówienie - poszczególne pozycje listy asortymentowej produktów wyświetlanych na stronie internetowej Sprzedawcy określone przez Kupującego przy składaniu wniosku.

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z internetowego sklepu uwalls.pl;

2.2. Niniejszy Regulamin zawiera zasady, o których mowa w artykule 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

2.3. KLW - Sp z o.o., ul. Kielecka 41A/8, 02-530, Mazowieckie Wojewodztwo, Warszawa ([email protected])

2.4. Niniejszy Regulamin, w szczególności określa:

 • - zasady złożenia zamówienia za pośrednictwem strony internetowej naszego sklepu;
 • - prawa i obowiązki wynikające z nabycia towarów w trybie zdalnym za pośrednictwem sklepu internetowego;
 • - zasady sporządzania umów sprzedaży dotyczących świadczenia usług przez sklep internetowy.

2.5. Sprzęt i system komputerowy, z którego korzysta Klient do składania zamówień, powinien spełniać następujące minimalne wymagania techniczne:

 • On Windows, Windows XP or later -512 MB of RAM, 300 MB of free disk space
 • On Mac OS X Lion (10.7) or later - 64-bit Intel system, 512 MB of RAM
 • 300 MB of free disk space
 • On Linux Ubuntu 14.04 or later - 512 MB of RAM, 300 MB of free disk space

Browsers:

 • Opera 12.17 or later
 • Mozilla Firefox 35 or later
 • Google Chrome 40 or later
 • Safari 5.1.7 or later
 • Internet Explorer 9.0 or later

2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Kupujący powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu;

2.7. Zgodnie z obowiązującym prawem KLW - Sp z o.o. ma prawo do zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego z osobami powyżej 18 roku życia;

2.8. Kupujący mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej uwalls.pl;

2.9. Informacje o towarach na stronach internetowych sklepu, opisy, parametry techniczne i operacyjne oraz ceny stanowią ofertę zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 k.c;

2.10. Ceny na stronie uwalls.pl obowiązują od momentu otrzymania wiadomości e-mail, zawierającej ostateczne potwierdzenie wszystkich elementów zamówienia lub zamówień. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w sklepie, które mogą pojawić się tylko w odniesieniu do poszczególnych towarów, po otrzymaniu przez Kupującego wymienionego powyżej e-potwierdzenia.

III. Regulamin zakupów w sklepie internetowym

3.1 W celu złożenia zamówienia należy zaakceptować Regulamin i Warunki sprzedaży towarów oraz nadać dane osobowe poprzez wypełnienie formularza zamówienia;

3.2 KLW - Sp z o.o. może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze sklepu internetowego, a także może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów sklepu internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

- podał w formularzu zamówienia dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

- dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

- dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez KLW - Sp z o.o. za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię KLW - Sp z o.o.

3.3 Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania z usług sklepu internetowego, nie może ponownie składać zamówienie bez uprzedniej zgody KLW - Sp z o.o.;

3.4 W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach serwisu usługami, sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie;

3.5 Kupujący zobowiązany jest w szczególności do:

- niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

- korzystania ze sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

- niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

- korzystania ze sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla KLW - Sp z o.o.,

- korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

- korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

- przed rozpoczęciem wykorzystania produktu należy sprawdzić wszystkie niezbędne parametry towaru (rozmiar, ilość, jakość grafiki), przeczytać instrukcję i zasady montażu (klejenia) towaru, które są dostępne na stronie internetowej oraz obowiązkowo znajdują się w opakowaniu produktu.

Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach przed użyciem produktu. W przypadku użytkowania towarów.

Kupujący nie jest uprawniony do przedstawienia roszczenia o jakość (wady) produktu do Sprzedającego. Uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem podczas montażu (klejenia) nie dają podstaw Kupującemu do złożenia reklamacji wobec Sprzedawcy;

3.6 Sklep internetowy jest dostępny dla Kupujących w dowolnym czasie. Przyjmowanie zamówień z potwierdzeniem od Sprzedawcy - od 9:00 do 18:00 od poniedziałku do piątku. Zamówienia złożone (wysłane) po zaznaczonych godzinach będą przyjmowane (potwierdzone) w następnym dniu roboczym.

IV. Procedura zawarcia umowy sprzedaży

4.1 W celu zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową, dokonać wyboru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Kupującemu komunikaty oraz informacje dostępne na stronie;

4.2 W trakcie składania zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”– Kupujący ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru produktu. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Kupującemu komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie;

4.3 Po podaniu przez Kupującego korzystającego ze sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie potwierdzenie złożonego zamówienia.

Potwierdzenie złożonego zamówienia będzie zawierać następujące informacje:

 • - nazwę zamówionego towaru,
 • - ceny towarów i usług,
 • - dodatkowe koszty (jeżeli dotyczy),
 • - sposób dokonania płatności za towar,
 • - miejsce dostawy.

4.4 W celu złożenia zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”;

4.5 Złożone przez Kupującego zamówienie stanowi oświadczenie woli do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży z KLW - Sp z o.o. zgodnie z niniejszym Regulaminem i Warunkami sprzedaży towarów;

4.6 Po złożeniu zamówienia, Kupujący otrzymuje wiadomość e-mail z tytułem: uwalls.pl (nazwa sklepu internetowego) / potwierdzenie złożenia zamówienia numer **, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia;

4.7 Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Kupującego wymienionego wyżej;

4.8 Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim i/lub angielskim, w oparciu o zasady handlu.

V. Dostawa

5.1 Nasze towary dostarczamy wyłącznie do Polski, Austrii, Belgii, Bułgarii , Chorwacji, Republiki Czeskiej , Danii , Estonii, Finlandii, Francji, Niemiec, Grecji, Węgier, Włoch, Łotwy, Litwy , Luksemburga, Holandii, Portugalii, Rumunii, Słowacji , Słowenii, Hiszpanii, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Albanii, Czarnogóry, Serbii, Macedonii, Turcji, oraz na Cypr i Maltę;

Nie ma możliwość osobistego odbioru zamówionego towaru w naszym sklepie.

Koszty dostawy poza granice Polski można w każdej chwili sprawdzić tutaj.

5.2 Dostawa zamówionych towarów realizowana jest za pośrednictwem profesjonalnej firmy kurierskiej DPD na wskazany adres klienta. Wysyłka na terenie Polski jest gratis, jeśli suma zamówienia przekroczy 200 złotych. W przypadku jeśli zamówienie jest mniejsze niż 200 złotych koszt dostawy wyniesie 30 złotych;

5.3. Realizacja zamówienia w sklepie internetowym wynosi do 5 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie, na które składa się 1-2 dni produkcji oraz 2-3 dni transportu zamówienia do miejsca wskazanego przez klienta. W przypadku wybrania opcji płatności przy odbiorze czas produkcji liczony jest od momentu złożenia i potwierdzenia zamówienia.

5.4. W przypadku stwierdzenia wad Nabywca winien o tym fakcie niezwłocznie poinformować Sprzedającego w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres: [email protected] lub telefonicznie 48 22 209 89 86.

VI. Ceny i metody płatności

6.1 Ceny towarów podawane są w polskich złotych i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki;

6.2 Klient ma możliwość uiszczenia opłaty:

- kartą kredytową lub przelewem elektronicznym,

- gotówką.

6.3 Nie ma możliwości płatności czekiem;

6.3.1 Sprzedawca zastrzega sobie prawo w poszczególnych przypadkach do akceptacji lub odmowy przyjęcia pewnych form płatności.

VII. Prawo odstąpienia od umowy

7.1 Uwalls.pl jest serwisem produkcji na zamówienie.

7.2 Nabywca określa parametry zamówienia – wybiera zdjęcie, materiał, wymiar wydruku oraz ewentualnie opcje wykończenia.

7.3 Zamówiony przez Nabywcę produkt (fototapeta, plakat, naklejka, obraz) jest skonfigurowany na podstawie indywidualnego i szczegółowego zamówienia , dlatego też zgodnie z art. 38 pkt.3 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827 z póź. zm.) prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość Nabywcy nie przysługuje.

Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta sklep może wyłączyć możliwość skorzystania z prawa do odstąpienia w przypadku ,,umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb”.

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

8.1 KLW - Sp z o.o. jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] Kodeksu Cywilnego;

8.2 Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: KLW - Sp z o.o. , UL. Szczebrzeska 51, 22-400 Zamość, Polska, ([email protected]). Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.

8.3 Wszelkie zastrzeżenia i uwagi po naklejeniu fototapety nie będą rozpatrywane.

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1 KLW - Sp z o.o. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej, i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez klientów;

9.2 Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić KLW - Sp z o.o. o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu sklepu Internetowego;

9.3 Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem sklepu klient może zgłaszać pisemnie na adres: 22-400, Polska, m. Zamość, ul. Szczebrzeska 51 lub mailowo pod adres: [email protected];

9.4 W reklamacji klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem sklepu Internetowego;

9.5 KLW - Sp z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

X. Prawo autorskie

10.1 Towary, znajdujące w ofercie sklepu internetowego, są chronione prawem autorskim. Kupujący lub osoby trzecie nie mają prawa do produkcji, rozpowszechniania, reprodukowania towarów Sprzedawcy (w tym obrazów, slajdów, zdjęć), wyświetlonych na stronie sklepu internetowego. Wykorzystanie powyższych produktów jest możliwe tylko po uzyskaniu pisemnej zgody Sprzedawcy, która może zostać nadana do konkretnego celu i na określony czas;

10.2 Tylko za zgodą Sprzedawcy i na jego warunkach fotografie, slajdy, zdjęcia, teksty, obrazy itp mogą zostać opublikowane;

10.3 Jeśli Kupujący nadaje Sprzedawcy własne materiały, tym samym on stwierdza, że posiada prawa autorskie do tych wzorów. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do żądania pisemnego potwierdzenia autorstwa. W przypadku nie przedstawienia dowodów autorstwa, Kupujący jest uważany za osobę niewiarygodną i Sprzedawca może anulować zamówienie;

10.4 Inne kwestie, ktore nie są objęte tym rozdziałem, podlegają pod przepisy ustawy z dnia 02.04.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

XI. Postanowienia końcowe

11.1 Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy KLW - Sp z o.o. a klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami odpowiednich przepisów Kodeksu postępowania cywilnego;

11.2 Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy KLW - Sp z o.o. a klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z siedzibą KLW - Sp z o.o.;

11.3 Złożenie zamówienia przez Kupującego za pośrednictwem strony internetowej uwalls.pl, oznacza, że klient nadał pełną i bezwarunkową zgodę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych przez KLW - Sp z o.o. Informacje te są przechowywane na serwerach KLW - Sp z o.o. z zapewnieniem bezpieczeństwa danych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Sprzedawca gwarantuje poufność i bezpieczeństwo przechowywania danych osobowych podmiota danych osobowych;

11.4 Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu. Informacje 3.1 W celu złożenia zamo zmianach będą publikowane na stronie internetowej. Klienci, którzy już złożą zamówienie, zostaną powiadomieni o wszelkich zmianach w Regulaminie drogą e-mailową z prawem do rozwiązania umowy w terminie 14 dni od dnia powiadomienia. Zmiany do niniejszego Regulaminu wchodzą w życie po upływie okresu wypowiedzenia. Zamówienia, złożone przed wejściem zmian w życie, objęte są zasadami niniejszego Regulaminu obowiązującego w momencie składania zamówienia;

11.5 Sklep internetowy dąży do zapewnienia zdjęć i opisu towarów zgodnie z ich cechami rzeczywistymi. Ze względu na ograniczoną przepustowość dotyczącą odwzorowania rzeczywistego koloru przez Internet, kolory przedstawione powinny być traktowane jako przybliżone. Kolorowe obrazy mogą mogą się różnić w zależności od ustawień monitora i przeglądarki internetowej Kupującego.